Xe nhổ cây khiến công việc quản lý cây xanh môi trường trở nên dễ dàng hơn hẳn.

Xe nhổ cây khiến công việc quản lý cây xanh môi trường trở nên dễ dàng hơn hẳn.

min: 5, max: 1000

oups

oups

min: 5, max: 1000

deal with it

deal with it

min: 5, max: 1000

Nothing could split us apart right doctor?

Nothing could split us apart right doctor?

min: 5, max: 1000

It looks like he's not so subtly checking her out and showing his approval

It looks like he's not so subtly checking her out and showing his approval

min: 5, max: 1000

"Gray... look down"

min: 5, max: 1000