Còn đây là cái gif khi mà tuyên bố hờn nó xong thì nó đập thẳng mặt /_\ Cậu nào thích thì chu mỏ ra nó hun cho =

Còn đây là cái gif khi mà tuyên bố hờn nó xong thì nó đập thẳng mặt /_\ Cậu nào thích thì chu mỏ ra nó hun cho =

min: 5, max: 1000

you're cute

you're cute

min: 5, max: 1000

love is not over.

love is not over.

min: 5, max: 1000

Stiles Stilinski - Teen Wolf 6x01 gif

Stiles Stilinski - Teen Wolf 6x01 gif

min: 5, max: 1000

stiles stilinski funny gif - Google Search

stiles stilinski funny gif - Google Search

min: 5, max: 1000